Om oss

”Om oss” handlar egentligen om oss alla som vill verka för ett aktivare Östergötland. Det är Region Östergötland som tagit initiativet till att enas om en gemensam strategi för fysisk aktivitet, men många personer och organisationer har varit delaktiga i framtagandet av strategin under 2016.

Det fortsatta arbetet bygger på strategin och dess innehåll ska växa med tiden. Några av strategiarbetets viktigaste insatser är att integrera strategins intentioner i strategiska mål-och styrdokument på regional och kommunal nivå samt att mobilisera samhällsaktörer och organisationer att följa den.

Att ställa sig bakom strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu innebär att instämma i intentionerna och att aktivt arbeta för att uppfylla dess målbeskrivningar. De aktörer som tar beslut om att ställa sig bakom strategin kommer vi att samla här på sidan ”Om oss”.

Vi står bakom

Att ställa sig bakom strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu innebär att instämma i strategins målbild och om möjligt aktivt verka för att den uppnås. Listan nedan uppdateras kontinuerligt. Föreslå gärna fler verksamheter eller organisation att stå bakom strategin Sätt Östergötland i rörlese.nu.

Följande aktörer har beslutat sig för att stå bakom strategin:

  • Region Östergötland
  • Länsstyrelsen i Östergötland
  • Östergötlands idrottsförbund
  • Korpen Östergötland
  • Svenska Skolidrottsförbundet
  • Funktionsrätt Östergötland
  • Östergötlands Parasportförbund
  • Finspångs Kommun
  • Studiefrämjandet Östergötland
  • Fysioterapeuterna distrikt Östergötland

Uppdragsledare
Matti Leijon,
Folkhälsovetare,
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling

Matti har arbetet med folkhälsofrågor sedan 1999 och var kontaktperson för Östergötland, sk. Budbärare, för den nationella satsningen Sätt Sverige i rörelse 2001. Under åren har det mesta arbetet varit fokuserat på området fysisk aktivitet och på metoder och satsningar som har handlat om att främja fysisk aktivitet. Avhandlingen från 2009 handlar exempelvis om fysisk aktivitet i befolkningen samt metoden Fysisk aktivitet på recept (FaR). Under åren har samverkan skett på såväl nationell som internationell nivå i form av medverkan i olika arbetsgrupper och nätverk samt styrelsearbete i YFA- Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet, som bland annat. tagit fram de svenska rekommendationerna för fysisk aktivitet och kunskapsbanken FYSS.

– Jag drivs av olika former av samverkan och ser mycket hellre möjligheter än hinder. Tycker att implementeringsaspekterna av strategin är de mest spännande och intressanta.

Kommunikatör
Sofie Drake af Hagelsrum

Sofie är kommunikatör på Region Östergötland och har bland annat ansvarat för Nätverket Hälsofrämjande hälso-och sjukvård, Folkhälsoavdelningen på Region Östergötland och arbetat med projekt som Må bar med kultur, Filmtävlingen No smoke och Sunda solvanor. Sofie har tidigare varit informationschef för en SIDA-finansierad organisation som arbetar för barns rättigheter, och har varit projektledare för stadsdelsutvecklingsprojektet Agenda Klockaretorpet.

– Jag brinner för folkhälsa och att genom goda exempel och tydlig kommunikation påverka människor till förändring som gynnar hälsa, demokrati och delaktighet. Kommunikation ska användas just till satsningar som Sätt Östergötland i rörelse.

Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu - med sikte på ett aktivare Östergötland 2020.

Det samlade dokumentet för strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu finns i en rapport som du finner här som PDF och som kortfattad Powerpoint-presentation.

Målbild bakom strategin
Vi står bakom

Så här har vi gjort – arbetets gång

För uppdraget att ta fram en gemensam strategi för Sätt Östergötland i rörelse.nu tillsattes en uppdragsledare, Matti Leijon, Folkhälsovetare. Därtill skapades en styrgrupp och en referensgrupp, bestående av strateger inom de olika områden inom Region Östergötland som uppdraget omfattar.

Beställare, styr- och arbetsgrupp inom Region Östergötland

Beställare
Lena Lundgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Styrgrupp
Anna-Carin Forsmark, bitr. Hälso- och sjukvårdsdirektör

Maria Elgstrand, Verksamhetschef VVH inom Centrum för verksamhetsstöd och utveckling

Anna Bowall, Kommunikationsdirektör

Referensgrupp
Katarina Åsberg, Folkhälsovetare, Centrum för verksamhetsstöd och utveckling

Annika Larsson, Folkhälsostrateg, Enheten för samhällsbyggnad, Ledningsstaben

Desirée Hallberg, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Hälso- och sjukvårdsenheten, Ledningsstaben

Anna-Karin Schöld, Elin Glad och Linda Karlsson, Hälsoprocessledare i Närsjukvården

Margareta Wandel, Strateg, Enheten kompetens och företagande, Ledningsstaben

Sofie Drake, Kommunikatör, Kommunikationsenheten